Curs de drept civil. Partea generala

Curs de drept civil. Partea generala
thumbthumb
Preț: 60,00 lei
Disponibilitate: stoc limitat
ISBN: 978-606-522-891-7
Editura:
Anul publicării: 2012
Pagini: 448

DESCRIERE

Cartea analizeaza institutiile specifice partii generale a dreptului civil, din perspectiva noului Cod, intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Veti observa ca introducerea, de regula putin atractiva la orice carte, capata acum o importanta deosebita, mai ales pentru practicieni, datorita problemelor pe care le pune aplicarea in timp a dispozitiilor Codului civil din 2009, precum si ultraactivitatea unor prevederi ale vechiului Cod de la 1864. In continuare, raportul juridic, actul juridic civil, prescriptia extinctiva si decaderea sunt analizate comparativ, in primul rand, din perspectiva noii reglementari, cu sublinierea elementelor de noutate si, uneori, a diferentelor fata de vechiul cod.

Pentru cei care se pregatesc de examene si doresc sa-si verifice cunostintele, autorii au conceput si inserat o anexa cu peste 200 de teste grila din materia analizata.

Cursul are o dubla utilitate: este conceput, desigur, pentru studenti, insa numeroasele exemple practice, culese din toate institutiile noului Cod civil, discutiile pe marginea unor texte mai putin clare ale codului si propunerile pe care autorii le fac pentru aplicarea in practica a acestor texte, precum si corelatiile cu legea procesual-civila in vigoare sunt, de fapt, gandite si scrise aici pentru practicieni.

Cuprins
CAPITOLUL I. CARACTERIZARE GENERALĂ
A DREPTULUI CIVIL ___________________________________ 1
SECŢIUNEA I. DEFINIŢIA, ROLUL ŞI PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL ________ 1
1. Definiţia dreptului civil _______________________________ 1
1.1. Înţelesurile expresiei „drept civil” ___________________ 1
1.2. Definiţia dreptului civil, ca ramură de drept ___________ 1
1.3. Explicarea definiţiei dreptului civil, ca ramură
de drept ______________________________________ 2
2. Rolul dreptului civil _________________________________ 3
3. Principiile dreptului civil ______________________________ 4
3.1. Categorii de principii ale dreptului civil _______________ 4
3.2. Principiile generale ale dreptului civil ________________ 5
SECŢIUNEA A II-A. NORMELE DE DREPT CIVIL ______________________ 7
1. Izvoarele (sursele) dreptului civil _______________________ 7
1.1. Noţiune _______________________________________ 7
1.2. Legea (actele normative) _________________________ 7
1.3. Uzanţele ______________________________________ 8
1.4. Principiile generale ale dreptului ___________________ 9
1.5. Precizări privind morala şi jurisprudenţa _____________ 9
2. Clasificarea normelor de drept civil ____________________ 11
2.1. Norme juridice civile dispozitive şi norme juridice
civile imperative _______________________________ 11
2.2. Norme juridice civile de ordine publică şi norme juridice
civile de ordine privată __________________________ 12
2.3. Norme juridice civile generale şi norme juridice civile
speciale _____________________________________ 13
3. Aplicarea legii civile (aplicarea normelor de drept civil) _____ 14
3.1. Aplicarea legii civile în timp ______________________ 14
3.1.1. Precizări introductive _______________________ 14
3.1.2. Aspecte generale privind principiul
neretroactivităţii legii civile ____________________ 15
3.1.3. Aspecte generale privind aplicarea imediată
a legii civile noi şi ultraactivitatea legii vechi ______ 16
VIII Curs de drept civil. Partea generală
3.1.4. Criteriul neretroactivităţii. Facta praeterita, facta
pendentia, facta futura ______________________ 20
3.1.5. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 _______ 22
a) Legea aplicabilă actului juridic _____________________ 23
b) Legea aplicabilă prescripţiei extinctive şi decăderii _____ 28
c) Legea aplicabilă accesiunii, uzucapiunii şi posesiei _____ 29
d) Legea aplicabilă dezmembrămintelor dreptului de
proprietate privată ___________________________ 31
e) Legea aplicabilă în materie de carte funciară _________ 32
f) Legea aplicabilă faptelor juridice licite ca izvoare
de obligaţii _________________________________ 33
g) Legea aplicabilă faptelor ilicite ca izvoare de obligaţii
(răspunderii civile delictuale) ___________________ 34
h) Legea aplicabilă în materie de moştenire_____________ 34
i) Legea aplicabilă efectelor viitoare ale altor situaţii
juridice trecute ______________________________ 35
j) Legea aplicabilă garanţiilor ________________________ 36
3.2. Aplicarea legii civile în spaţiu ____________________ 38
3.3. Aplicarea legii civile asupra persoanelor ____________ 39
4. Interpretarea normelor de drept civil __________________ 39
4.1. Noţiunea şi necesitatea interpretării normelor
de drept civil _________________________________ 39
4.2. Clasificarea interpretării normelor de drept civil ______ 41
4.2.1. Interpretarea în funcţie de organul ori persoana
de la care provine __________________________ 41
4.2.2. Interpretarea literală, interpretarea extensivă şi
interpretarea restrictivă ______________________ 43
4.2.3. Interpretarea gramaticală, interpretarea sistematică,
interpretarea istorico-teleologică, interpretarea
logică şi interpretarea prin analogie ____________ 44
CAPITOLUL AL II-LEA. RAPORTUL JURIDIC CIVIL _____________ 51
SECŢIUNEA I. CARACTERIZARE GENERALĂ A RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 51
1. Noţiunea şi caracterele raportului juridic civil ____________ 51
1.1. Noţiunea şi enumerarea caracterelor ______________ 51
1.2. Caracterul social al raportului juridic civil ___________ 51
1.3. Caracterul voliţional al raportului juridic civil _________ 52
1.4. Caracterul de raport juridic în care părţile au poziţia
de egalitate juridică ____________________________ 52
2. Structura raportului juridic civil _______________________ 52
Cuprins IX
3. Izvoarele raportului juridic civil concret _________________ 53
3.1. Definiţia izvorului raportului juridic civil concret _______ 53
3.2. Corelaţia dintre norma juridică, raportul juridic civil
abstract, raportul juridic civil concret şi izvorul
raportului juridic civil concret _____________________ 53
3.3. Clasificarea izvoarelor raporturilor juridice concrete ___ 54
SECŢIUNEA A II-A. CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL __________ 55
1. Consideraţii generale ______________________________ 55
2. Dreptul subiectiv civil _______________________________ 55
2.1. Definiţie _____________________________________ 55
2.2. Clasificarea drepturilor subiective civile _____________ 56
2.2.1. Drepturi subiective civile absolute şi drepturi
subiective civile relative ______________________ 56
2.2.2. Drepturi subiective civile nepatrimoniale
şi drepturi subiective civile patrimoniale
(drepturi reale şi drepturi de creanţă) ___________ 57
2.2.3. Drepturi subiective civile principale şi drepturi
subiective civile accesorii_____________________ 60
2.2.4. Drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi
subiective civile afectate de modalităţi __________ 64
2.3. Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul
de drept _____________________________________ 65
3. Obligaţia civilă ____________________________________ 67
3.1. Noţiune ______________________________________ 67
3.2. Clasificarea obligaţiilor civile _____________________ 67
3.2.1. Obligaţii de a da, obligaţii de a face şi obligaţii
de a nu face _______________________________ 67
3.2.2. Obligaţii civile pozitive şi obligaţii civile negative __ 69
3.2.3. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace _______ 69
3.2.4. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii scriptae in rem
şi obligaţii propter rem _______________________ 71
3.2.5. Obligaţii civile perfecte şi obligaţii civile imperfecte 72
3.2.6. Alte clasificări _____________________________ 73
SECŢIUNEA A III-A. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL. BUNURILE ___ 74
1. Definiţia obiectului raportului juridic civil ________________ 74
2. Bunurile _________________________________________ 74
2.1. Noţiune. Corelaţia dintre bunuri şi patrimoniu ________ 74
X Curs de drept civil. Partea generală
2.2. Clasificarea bunurilor __________________________ 75
2.2.1. Bunuri imobile şi bunuri mobile _______________ 75
2.2.2. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din
circuitul civil ______________________________ 78
2.2.3. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile ___________ 78
2.2.4. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile __ 80
2.2.5. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere ___________ 81
2.2.6. Bunuri corporale şi bunuri incorporale __________ 82
2.2.7. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile ___________ 83
2.2.8. Bunuri principale şi bunuri accesorii ___________ 84
2.2.9. Alte clasificări ale bunurilor __________________ 85
SECŢIUNEA A IV-A. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PĂRŢILE RAPORTULUI
JURIDIC CIVIL _______________________________________ 88
1. Categoriile subiectelor de drept civil ___________________ 88
2. Determinarea, pluralitatea şi schimbarea subiectelor
raportului juridic civil _________________________________ 88
2.1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil _______ 88
2.2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil ________ 89
2.2.1. Precizări prealabile ________________________ 89
2.2.2. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor reale _ 90
2.2.3. Pluralitatea subiectelor în cazul raporturilor
de creanţă _______________________________ 91
2.3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil ________ 96
2.3.1. Precizări introductive _______________________ 96
2.3.2. Schimbarea persoanei subiectului activ al
raportului juridic obligaţional (schimbarea
creditorului) _______________________________ 97
2.3.3. Schimbarea persoanei subiectului pasiv al
raportului juridic obligaţional (schimbarea
debitorului) _______________________________ 99
3. Aspecte generale privind capacitatea civilă ____________ 103
3.1. Noţiune ____________________________________ 103
3.2. Capacitatea civilă a persoanei fizice ______________ 103
3.2.1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice _____ 103
3.2.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice _____ 104
3.3. Capacitatea civilă a persoanei juridice ____________ 106
3.3.1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ___ 106
3.3.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice ___ 107
Cuprins XI
CAPITOLUL AL III-LEA. ACTUL JURIDIC CIVIL ________________ 109
SECŢIUNEA I. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE ___ 109
1. Definiţia actului juridic civil __________________________ 109
2. Clasificarea actelor juridice civile ____________________ 110
2.1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale
şi acte juridice plurilaterale ______________________ 110
2.2. Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu
gratuit ______________________________________ 112
2.3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative
şi acte juridice declarative ______________________ 115
2.4. Acte juridice de conservare, acte juridice de
administrare şi acte juridice de dispoziţie __________ 116
2.5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne
(formale) şi acte juridice reale ___________________ 118
2.6. Acte juridice patrimoniale şi acte juridice
nepatrimoniale _______________________________ 119
2.7. Acte juridice civile cu executare dintr-o dată şi
acte juridice civile cu executare succesivă _________ 120
2.8. Acte juridice civile principale şi acte juridice civile
accesorii ____________________________________ 121
2.9. Acte juridice civile strict personale şi acte juridice
civile care pot fi încheiate şi prin reprezentant _______ 122
2.10. Acte juridice civile între vii şi acte juridice civile
pentru cauză de moarte ________________________ 122
2.11. Acte juridice civile subiective şi acte juridice civile
condiţie ____________________________________ 123
2.12. Acte juridice civile pure şi simple şi acte juridice
civile afectate de modalităţi _____________________ 124
2.13. Acte juridice civile cauzale şi acte juridice civile
abstracte ___________________________________ 125
2.14. Acte juridice civile numite şi acte juridice civile
nenumite ___________________________________ 125
SECŢIUNEA A II-A. CONDIŢIILE ACTULUI JURIDIC CIVIL _____________ 127
Subsecţiunea I. Noţiunea şi clasificarea condiţiilor actului
juridic civil __________________________________________ 127
1. Noţiune ________________________________________ 127
2. Clasificarea condiţiilor actului juridic civil _______________ 127
XII Curs de drept civil. Partea generală
Subsecţiunea a II-a. Capacitatea de a încheia actul juridic
civil _______________________________________________ 128
1. Noţiune ________________________________________ 128
2. Regula (principiul) capacităţii de a încheia acte juridice şi
excepţia incapacităţii _______________________________ 128
Subsecţiunea a III-a. Consimţământul ____________________ 131
1. Noţiune şi aspecte generale ________________________ 131
2. Corelaţia dintre consimţământ şi voinţa juridică.
Principiile voinţei juridice ____________________________ 133
2.1. Precizări introductive __________________________ 133
2.2. Principiile voinţei juridice _______________________ 134
2.2.1. Principiul libertăţii de voinţă (libertăţii actelor
juridice) _________________________________ 134
2.2.2. Principiul voinţei reale _____________________ 136
3. Cerinţele valabilităţii consimţământului _______________ 138
3.1. Precizări introductive __________________________ 138
3.2. Consimţământul să provină de la o persoană cu
discernământ _______________________________ 138
3.3. Consimţământul să fie exprimat cu intenţia de a
produce efecte juridice (animo contrahendi negotii) __ 141
3.4. Consimţământul să fie liber, adică să nu fie alterat
de vreun viciu de consimţământ _________________ 141
4. Eroarea _______________________________________ 142
4.1. Noţiune ____________________________________ 142
4.2. Clasificare __________________________________ 142
4.2.1. Eroarea esenţială şi eroarea neesenţială ______ 142
4.2.2. Eroarea de fapt şi eroarea de drept ___________ 145
4.2.3. Eroarea scuzabilă şi eroarea nescuzabilă ______ 145
4.3. Structura erorii esenţiale _______________________ 146
4.4. Cerinţele erorii esenţiale _______________________ 147
4.5. Sancţiune __________________________________ 148
5. Dolul __________________________________________ 149
5.1. Noţiune ____________________________________ 149
5.2. Structura dolului _____________________________ 150
5.3. Cerinţele dolului _____________________________ 151
5.4. Sancţiune __________________________________ 153
5.5. Proba dolului ________________________________ 154
6. Violenţa _______________________________________ 154
6.1. Noţiune ____________________________________ 154
Cuprins XIII
6.2. Clasificare __________________________________ 155
6.3. Structura violenţei ____________________________ 155
6.4. Cerinţele violenţei ____________________________ 156
6.5. Sancţiune ___________________________________ 158
7. Leziunea _______________________________________ 159
7.1. Noţiune _____________________________________ 159
7.2. Structura leziunii _____________________________ 159
7.3. Domeniul de aplicare __________________________ 160
7.4. Sancţiune ___________________________________ 162
8. Comparaţie între viciile de consimţământ ______________ 162
Subsecţiunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil ____________ 164
1. Noţiune ________________________________________ 164
2. Cerinţele valabilităţii obiectului actului juridic civil ________ 165
2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii obiectului
actului juridic civil _____________________________ 165
2.2. Obiectul să fie determinat sau determinabil _________ 166
2.3. Obiectul să fie licit ____________________________ 167
2.4. Obiectul să existe _____________________________ 167
2.5. Obiectul să fie posibil __________________________ 169
2.6. Obiectul să fie în circuitul civil ___________________ 169
2.7. Obiectul să fie o faptă personală a celui care
se obligă ___________________________________ 170
2.8. Existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare
ori a altei cerinţe prevăzute de lege _______________ 170
Subsecţiunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil _______ 171
1. Noţiune ________________________________________ 171
2. Cerinţele valabilităţii cauzei actului juridic civil __________ 173
2.1. Enumerarea cerinţelor valabilităţii cauzei actului
juridic civil __________________________________ 173
2.2. Cauza să existe ______________________________ 173
2.3. Cauza să fie licită _____________________________ 174
2.4. Cauza să fie morală ___________________________ 174
3. Proba cauzei ____________________________________ 175
Subsecţiunea a VI-a. Forma actului juridic civil ______________ 176
1. Consideraţii generale _____________________________ 176
1.1. Noţiunea de formă a actului juridic civil ____________ 176
1.2. Principiul consensualismului ____________________ 176
1.3. Clasificarea condiţiilor de formă ale actului
juridic civil __________________________________ 177
XIV Curs de drept civil. Partea generală
2. Forma ad validitatem _____________________________ 177
3. Forma ad probationem ____________________________ 182
4. Forma pentru opozabilitate faţă de terţi _______________ 183
Subsecţiunea a VII-a. Modalităţile actului juridic civil _________ 185
1. Termenul ______________________________________ 185
1.1. Noţiune ____________________________________ 185
1.2. Clasificare __________________________________ 185
1.2.1. Termen suspensiv şi termen extinctiv _________ 185
1.2.2. Termen în favoarea debitorului, termen în
favoarea creditorului şi termen în favoarea
ambelor părţi ____________________________ 186
1.2.3. Termen voluntar, termen legal şi termen
jurisdicţional _____________________________ 186
1.2.4. Termen cu scadenţă certă şi termen cu
scadenţă incertă __________________________ 188
1.3. Efecte _____________________________________ 188
1.3.1. Precizări introductive ______________________ 188
1.3.2. Efectele termenului suspensiv _______________ 188
1.3.3. Efectele termenului extinctiv ________________ 191
2. Condiţia _______________________________________ 191
2.1. Noţiune ____________________________________ 191
2.2. Clasificare __________________________________ 191
2.2.1. Condiţie suspensivă şi condiţie rezolutorie _____ 192
2.2.2. Condiţie cazuală, condiţie mixtă şi condiţie
potestativă ______________________________ 192
2.2.3. Condiţie pozitivă şi condiţie negativă __________ 194
2.2.4. Alte clasificări ____________________________ 195
2.3. Efectele condiţiei _____________________________ 196
2.3.1. Aspecte generale _________________________ 196
2.3.2. Efectele condiţiei suspensive ________________ 197
2.3.3. Efectele condiţiei rezolutorii _________________ 199
2.4. Comparaţie între termen şi condiţie ______________ 200
3. Sarcina ________________________________________ 201
3.1. Noţiune ____________________________________ 201
3.2. Clasificare __________________________________ 201
3.3. Efecte _____________________________________ 202
3.4. Comparaţie între condiţie şi sarcină ______________ 202
Cuprins XV
SECŢIUNEA A III-A. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL ______________ 204
1. Consideraţii generale referitoare la efectele actului
juridic civil ________________________________________ 204
1.1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil __________ 204
1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil __________ 204
1.3. Noţiunea şi enumerarea principiilor efectelor
actului juridic civil _____________________________ 207
2. Principiul forţei obligatorii___________________________ 208
2.1. Noţiune şi justificare ___________________________ 208
2.2. Excepţii ____________________________________ 209
3. Irevocabilitatea actului juridic civil ____________________ 215
3.1. Noţiune şi justificare ___________________________ 215
3.2. Excepţii ____________________________________ 216
4. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil _________ 221
4.1. Noţiune şi justificare ___________________________ 221
4.2. Principiul relativităţii şi opozabilitatea faţă de
terţi a actului juridic ___________________________ 222
4.3. Noţiunile de parte, terţ şi având-cauză _____________ 223
4.4. Excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului
juridic civil __________________________________ 228
4.5. Excepţii de la opozabilitatea actului juridic civil ______ 234
SECŢIUNEA A IV-A. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL _____________ 236
1. Noţiuni generale _________________________________ 236
1.1. Definiţia nulităţii ______________________________ 236
1.2. Funcţiile nulităţii ______________________________ 237
1.3. Concepţia despre nulitate ______________________ 238
1.4. Delimitarea nulităţii de alte sancţiuni de drept civil
(de alte cauze de ineficacitate a actului juridic) ______ 238
1.4.1. Nulitatea şi rezoluţiunea ____________________ 238
1.4.2. Nulitatea şi rezilierea ______________________ 240
1.4.3. Nulitatea şi revocarea ______________________ 240
1.4.4. Nulitatea şi caducitatea ____________________ 241
1.4.5. Nulitatea şi inopozabilitatea _________________ 242
1.4.6. Nulitatea şi reducţiunea ____________________ 242
1.5. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil ___________ 243
1.5.1. Nulitatea absolută şi nulitatea relativă _________ 243
1.5.2. Nulitatea parţială şi nulitatea totală ____________ 245
1.5.3. Nulitatea expresă şi nulitatea virtuală __________ 246
XVI Curs de drept civil. Partea generală
1.5.4. Nulităţi de fond şi nulităţi de formă ____________ 247
1.5.5. Nulităţi amiabile şi nulităţi judiciare. Precizări
privind aşa-numitele nulităţi de drept. Clauze
considerate nescrise _______________________ 247
2. Cauzele de nulitate _______________________________ 252
2.1. Precizări introductive __________________________ 252
2.2. Cauzele de nulitate absolută ____________________ 253
2.3. Cauzele de nulitate relativă _____________________ 257
3. Regimul juridic al nulităţii __________________________ 259
3.1. Precizări introductive __________________________ 259
3.2. Regimul juridic al nulităţii relative ________________ 259
3.2.1. Enumerarea regulilor care guvernează regimul
juridic al nulităţii relative ____________________ 259
3.2.2. Nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu,
numai de persoana interesată _______________ 260
3.2.3. Nulitatea relativă este prescriptibilă pe cale de
acţiune şi imprescriptibilă pe cale de excepţie ___ 262
3.2.4. Nulitatea relativă poate fi acoperită prin
confirmare expresă ori tacită ________________ 262
3.3. Regimul juridic al nulităţii absolute _______________ 265
3.3.1. Enumerarea regulilor care guvernează regimul
juridic al nulităţii absolute ___________________ 265
3.3.2. Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine
are interes, de instanţă, de procuror sau de alte
organe prevăzute de lege ___________________ 265
3.3.3. Nulitatea absolută este imprescriptibilă ________ 267
3.3.4. Nulitatea absolută, în principiu, nu poate fi
acoperită prin confirmare ___________________ 268
3.4. Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută
şi nulitatea relativă ___________________________ 269
4. Efectele nulităţii _________________________________ 270
4.1. Consideraţii generale _________________________ 270
4.1.1. Noţiunea de efecte ale nulităţii _______________ 270
4.1.2. Enumerarea principiilor efectelor nulităţii _______ 271
4.2. Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii __________ 272
4.2.1. Noţiune ________________________________ 272
4.2.2. Excepţii ________________________________ 272
4.3. Principiul restabilirii situaţiei anterioare
(restitutio in integrum) _________________________ 273
Cuprins XVII
4.3.1. Noţiune _________________________________ 273
4.3.2. Aspecte procesuale _______________________ 274
4.3.3. Excepţii de la principiul restitutio in integrum ____ 275
4.3.4. Modalităţi de restituire _____________________ 277
4.4. Principiul anulării actului subsecvent ca urmare
a anulării actului iniţial (resoluto iure dantis, resolvitur
ius accipientis) _______________________________ 279
4.4.1. Noţiune şi justificare _______________________ 279
4.4.2. Excepţii _________________________________ 280
4.5. Cazurile care înlătură principiul quod nullum est,
nullum producit effectum _______________________ 284
4.5.1. Precizări prealabile ________________________ 284
4.5.2. Conversiunea actului juridic _________________ 285
4.5.3. Error communis facit ius ____________________ 287
4.5.4. Principiul răspunderii civile delictuale __________ 287
CAPITOLUL AL IV-LEA. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
ŞI DECĂDEREA _____________________________________ 289
SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA
PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ ______________________________ 289
1. Definiţia şi reglementarea prescripţiei extinctive _________ 289
2. Natura juridică a prescripţiei extinctive ________________ 291
3. Efectul prescripţiei extinctive ________________________ 291
3.1. Noţiune şi consecinţe __________________________ 291
3.2. Principiile efectului prescripţiei extinctive ___________ 293
4. Delimitarea prescripţiei extinctive ____________________ 295
4.1. Prescripţia extinctivă şi uzucapiunea ______________ 296
4.2. Prescripţia extinctivă şi termenul, ca modalitate
a actului juridic _______________________________ 296
4.3. Prescripţia extinctivă şi decăderea ________________ 297
SECŢIUNEA A II-A. DOMENIUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE ____________ 298
1. Noţiune ________________________________________ 298
2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
patrimoniale _______________________________________ 298
2.1. Prescripţia extinctivă şi drepturile de creanţă ________ 298
2.2. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale accesorii ____ 299
2.3. Prescripţia extinctivă şi drepturile reale principale ____ 299
XVIII Curs de drept civil. Partea generală
3. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor
nepatrimoniale ____________________________________ 301
3.1. Principiul imprescriptibilităţii drepturilor
nepatrimoniale ______________________________ 301
3.2. Excepţii de la principiul imprescriptibilităţii
drepturilor nepatrimoniale ______________________ 302
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripţiei
extinctive ________________________________________ 303
4.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea
excepţiei (a apărării de fond) ___________________ 303
4.2. Acţiunea în constatare ________________________ 305
4.3. Acţiunile mixte _______________________________ 306
4.4. Dualitatea de acţiuni __________________________ 307
4.5. Drepturile potestative (secundare) _______________ 308
4.6. Acţiunea în repararea (compensarea) prejudiciului
moral ______________________________________ 309
4.7. Acţiunea în restituirea prestaţiilor executate în baza
unui act juridic civil desfiinţat, desfăcut sau ale cărui
obligaţii au devenit imposibil de executat __________ 309
4.8. Acţiunea în restituire întemeiată pe plata nedatorată
şi alte acţiuni în restituire ______________________ 310
4.9. Acţiunile în materie de carte funciară _____________ 311
4.10. Prescripţia extinctivă în materie succesorală ______ 313
4.11. Alte acţiuni în justiţie _________________________ 317
SECŢIUNEA A III-A. TERMENELE DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ _______ 319
1. Noţiune şi clasificare______________________________ 319
2. Termenul general de prescripţie extinctivă _____________ 319
3. Termene speciale de prescripţie extinctivă ____________ 321
SECŢIUNEA A IV-A. CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE ____________ 325
Subsecţiunea I. Începutul prescripţiei extinctive _____________ 325
1. Regula generală privind începutul prescripţiei extinctive __ 325
2. Reguli speciale privind începutul prescripţiei extinctive ___ 325
2.1. Ipoteza dreptului la acţiunea în executarea
obligaţiilor de a da sau de a face ________________ 325
2.2. Ipoteza dreptului la acţiunea în restituirea prestaţiilor _ 327
2.3. Ipoteza dreptului la acţiunea în executarea
prestaţiilor succesive __________________________ 327
Cuprins XIX
2.4. Ipoteza dreptului la acţiune în materia asigurărilor
contractuale _________________________________ 328
2.5. Ipoteza dreptului la acţiunea în repararea pagubei
cauzate printr-o faptă ilicită şi cazuri asimilate _______ 328
2.6. Ipoteza dreptului la acţiunea în anularea actului
juridic ______________________________________ 331
2.7. Ipoteza dreptului la acţiunea în răspundere
pentru vicii aparente __________________________ 334
2.8. Ipoteza dreptului la acţiunea în răspundere
pentru vicii ascunse ___________________________ 335
2.9. Alte reguli speciale privind începutul prescripţiei
extinctive ___________________________________ 336
Subsecţiunea a II-a. Suspendarea prescripţiei extinctive ______ 339
1. Noţiune. Justificare _______________________________ 339
2. Cauzele de suspendare ___________________________ 340
2.1. Cauzele generale de suspendare ________________ 340
2.2. Cauzele speciale de suspendare _________________ 342
3. Efectele suspendării ______________________________ 344
3.1. Efectul general _______________________________ 344
3.2. Efectul special _______________________________ 344
3.3. Beneficiul şi extinderea efectului suspendării _______ 345
Subsecţiunea a III-a. Întreruperea prescripţiei extinctive _______ 346
1. Noţiune. Justificare _______________________________ 346
2. Cauzele de întrerupere ____________________________ 347
3. Efectele întreruperii _______________________________ 351
4. Beneficiul şi extinderea efectului întreruptiv ____________ 352
Subsecţiunea a IV-a. Repunerea în termenul de prescripţie
extinctivă ___________________________________________ 352
1. Noţiune. Justificare _______________________________ 352
2. Domeniul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă ___ 353
3. Termenul pentru repunerea în termenul de prescripţie
extinctivă _________________________________________ 354
4. Efectul repunerii în termenul de prescripţie extinctivă _____ 355
Subsecţiunea a V-a. Împlinirea prescripţiei extinctive _________ 356
1. Precizări prealabile _______________________________ 356
2. Regulile de stabilire a momentului împlinirii prescripţiei
extinctive _________________________________________ 356
XX Curs de drept civil. Partea generală
SECŢIUNEA A V-A. DECĂDEREA _____________________________ 358
1. Noţiune. Clasificarea termenelor de decădere __________ 358
2. Domeniul de aplicare _____________________________ 358
3. Regim juridic ___________________________________ 363
4. Efectele decăderii ________________________________ 364
ANEXĂ ________________________________________________ 365
TESTE GRILĂ __________________________________________ 365
I. Caracterizare generală a dreptului civil ____________________ 365
II. Raportul juridic civil __________________________________ 372
III. Actul juridic civil _____________________________________ 383
IV. Prescripţia extinctivă şi decăderea ______________________ 403
RĂSPUNSURI __________________________________________ 414
I. Caracterizare generală a dreptului civil ____________________ 414
II. Raportul juridic civil __________________________________ 414
III. Actul juridic civil _____________________________________ 415
IV. Prescripţia extinctivă şi decăderea ______________________ 417
INDEX _________________________________________________ 419

 

 

 

 

 

 

 

Autori:

Gabriel Boroi

Carla Alexandra Anghelescu

Limba: romana
Nr.pagini: 448
Dimensiuni:
An aparitie: 2012

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0388 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.