Dreptul pietei de capital

Dreptul pietei de capital
thumbthumb
Preț: 69,90 lei
Disponibilitate: în stoc - in stoc
Editura:
Anul publicării: 2013
Pagini: 448

DESCRIERE

Dreptul pieţei de capital reprezintă o disciplină pluridisciplinară, care cuprinde elemente de drept şi instituţii juridice din cadrul dreptului comercial, dreptului administrativ, dreptului muncii, dreptului concurenţei, dreptului civil şi dreptului penal.

Dincolo de regulile de drept substanţial, dreptul pieţei de capital presupune aplicarea unor reguli procedurale, întemeiate fie pe norme speciale, fie pe norme cu caracter comun aparţinând dreptului procesual civil.
Pe lângă întrepătrunderea unor ramuri importante ale dreptului în sfera dreptului pieţei de capital, caracterul pluridisciplinar al acestuia este decisiv conturat de influenţele majore ale ştiinţei economice.
Cursul se deschide prin prezentarea principiilor fundamentale care conturează dreptul pieţei de capital, fiind descrise principiul transparenţei, principiul protecţiei investitorilor, principiul egalităţii de tratament şi principiul majorităţii.
Definirea şi explicarea elementelor caracteristice generale ale instrumentelor financiare, precum şi descrierea principalelor instrumente financiare reprezintă un prim pas în vederea înţelegerii scopului vizat de pieţele de capital, precum şi a obiectului tranzacţiilor bursiere.
Un capitol extrem de important este dedicat tranzacţiilor cu instrumente financiare, fiind urmărite elementele componente clasice dezvoltate de dreptul civil: consimţământul (cu o atenţie deosebită acordată ofertei de a contracta şi ordinului de bursă), capacitatea, părţile tranzacţiei şi efectele juridice ale acesteia.
Actorilor importanţi ai pieţelor de capital le sunt dedicate următoarele capitole: intermediarii autorizaţi, organismele de plasament colectiv, operatorii de piaţă, fiind evidenţiate caracteristicile esenţiale, fiind împletite aspecte de drept civil, administrativ, dreptul muncii, dar şi, evident, drept financiar lato sensu.
Într-un capitol distinct sunt prezentate operaţiunile de piaţă, respectiv ofertele publice: de vânzare, de cumpărare, de preluare, procedurile squeeze out şi sell out.
Elementele de drept ce caracterizează emitenţii instrumentelor financiare, fiind subliniate obligaţiile de informare a publicului, componentă esenţială a principiului protecţiei investitorilor sunt prezentate, dar şi condiţiile legale imperative care este necesar a fi îndeplinite în vederea admiterii la tranzacţionare.
Cursul abordează şi aspectele referitoare la abuzul de piaţă, fiind înfăţişate trăsăturile esenţiale ale utilizării abuzive a informaţiilor privilegiate, precum şi ale manipulării pieţei de capital. Este realizată o succintă descriere a principalelor metode de manipulare a pieţei de capital, precum şi a atribuţiilor autorităţii administrative în combaterea abuzului de piaţă.
În ultimul capitol sunt descrise elemente esenţiale de drept societar aplicabile societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată de capital.


Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................ XXI
Introducere. Necesitatea introducerii unui curs universitar
de drept al pieţei de capital ....................................................................................... 1
Capitolul I. Principiile dreptului pieţei de capital .................................................. 9
Secţiunea 1. Principiul protecţiei investitorilor ....................................................... 9
§1. Protecţia investitorilor .................................................................................. 9
§2. Principiul protecţiei investitorilor ................................................................. 9
§3. Considerentele economice .......................................................................... 10
§4. Mecanisme de protecţie a investitorilor ...................................................... 10
Secţiunea a 2-a. Principiul transparenţei pieţei de capital ..................................... 12
§5. Transparenţa pieţei de capital ..................................................................... 12
§6. Consecinţe ale transparenţei pieţei de capital ............................................. 13
§7. Autoritatea competentă a pieţei de capital .................................................. 13
§8. Principiul informării permanente a investitorilor ....................................... 14
§9. Temeiul legal al principiului informării permanente .................................. 14
Secţiunea a 3-a. Principiul egalităţii de tratament a investitorilor ......................... 15
§10. Scopul implementării principiului ............................................................ 15
§11. Cadru legislativ ......................................................................................... 16
§12. Caractere juridice ale obligaţiei de asigurare a unui tratament
egal pentru investitori ............................................................................... 16
§13. Consacrare legală ...................................................................................... 17
§14. Efectele aplicării acestui principiu ............................................................ 17
Secţiunea a 4-a. Principiul majorităţii ................................................................... 17
§15. Necesitatea unui principiu al majorităţii .................................................. 17
§16. Efectul principal ....................................................................................... 18
§17. Limitele de aplicare .................................................................................. 19
§18. Principii subsecvente ................................................................................ 20
Capitolul II. Instrumentele financiare şi valorile mobiliare ................................ 21
Secţiunea 1. Instrumente financiare. Definiţie. Categorii. Rol .............................. 21
§1. Definiţia legală ........................................................................................... 21
§2. Definiţia instituţiei juridice a instrumentului financiar ............................... 23
§3. Elementele definitorii ale instituţiei juridice a instrumentului financiar ....... 24
§4. Categorii de instrumente financiare ............................................................ 26
§5. Rolul instrumentelor financiare .................................................................. 28
Secţiunea a 2-a. Valorile mobiliare. Sfera de incidenţă a noţiunii de valoare
mobiliară. Definiţie ............................................................................................. 29
§6. Noţiunea de valoare mobiliară .................................................................... 29
VI Dreptul pieţei de capital
Secţiunea a 3-a. Natura juridică şi caracterele juridice ale instrumentelor
financiare ............................................................................................................ 31
§7. Natura juridică a instrumentelor financiare ................................................ 31
§8. Caracterele juridice ale instrumentelor financiare ...................................... 35
§9. Caracterul juridic al negociabilităţii ........................................................... 36
§10. Instrumentele financiare sunt bunuri fungibile de gen ............................. 37
§11. Instrumentele financiare sunt sesizabile ................................................... 38
§12. Instrumentele financiare sunt bunuri neconsumptibile ............................. 39
Secţiunea a 4-a. Acţiunea ...................................................................................... 39
§13. Definiţie .................................................................................................... 39
§14. Caracterele juridice principale ale acţiunilor ............................................ 40
Secţiunea a 5-a. Obligaţiunile ............................................................................... 43
§15. Noţiunea de obligaţiune ............................................................................ 43
§16. Obligaţiuni corporative ............................................................................. 44
§17. Noţiunea de obligaţiune convertibilă. Emiterea obligaţiunilor
convertibile în acţiuni ............................................................................... 44
§18. Principalele elemente ale obligaţiunilor convertibile ............................... 45
§19. Natura juridică a obligaţiunilor şi a obligaţiunilor convertibile ................ 46
Secţiunea a 6-a. Principalele instrumente financiare derivate. Tipuri de
instrumente derivate ............................................................................................ 46
§20. Noţiune ..................................................................................................... 46
§21. Contractele futures .................................................................................... 47
§22. Opţiunile ................................................................................................... 49
§23. Contractele swap ....................................................................................... 50
Capitolul III. Contractul de vânzare-cumpărare de instrumente financiare ..... 51
Secţiunea 1. Tranzacţia bursieră. Noţiune, caractere juridice ............................... 51
§1. Definiţii enunţate în doctrină ...................................................................... 51
§2. Definiţia propusă ........................................................................................ 52
§3. Analiza elementelor definitorii ale tranzacţiei bursiere .............................. 52
§4. Caracterul solemn al contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni
tranzacţionate într-un sistem multilateral de tranzacţionare ....................... 54
§5. Caracterul sinalagmatic comutativ ............................................................. 57
§6. Caracterul de contract negociat. Contractele încheiate prin
negocieri bilaterale ..................................................................................... 59
§7. Caracterul de contract negociat. Contractele încheiate în cadrul
unor sisteme multilaterale de tranzacţionare .............................................. 60
§8. Alte caractere juridice ................................................................................. 61
Secţiunea a 2-a. Încheierea contractului de servicii de investiţii financiare –
condiţie de validitate a tranzacţiei bursiere ......................................................... 62
§9. Încheierea contractului................................................................................ 62
Secţiunea a 3-a. Consimţământul .......................................................................... 62
§10. Consimţământul ........................................................................................ 62
§11. Oferta de a contracta. Aspecte cu caracter general ................................... 62
§12. Acceptarea ofertei ..................................................................................... 64
Cuprins VII
Secţiunea a 4-a. Ordinul de bursă .......................................................................... 64
§13. Noţiune ..................................................................................................... 64
§14. Natura juridică a ordinului de bursă ......................................................... 65
§15. Caracterele juridice ale ordinului de bursă ............................................... 68
§16. Proba ordinului de bursă ........................................................................... 69
§17. Regimul juridic aplicabil ordinelor de bursă. Consimţământul
intermediarului de a executa ordinul ........................................................ 69
§18. Obligaţia legală de refuz a mandatului special – refuzul executării
ordinului ................................................................................................... 70
§19. Situaţii în care intermediarul poate refuza executarea ordinului .............. 72
§20. Tipurile ordinelor de bursă ....................................................................... 73
§21. Termenul de valabilitate a ordinelor în sistemul de tranzacţionare ............. 76
§22. Ordinele trebuie executate în condiţiile cele mai favorabile
pentru client .............................................................................................. 77
Secţiunea a 5-a. Promisiunea bilaterală de a încheia o tranzacţie bursieră.
Antecontractul de vânzare-cumpărare de acţiuni tranzacţionate pe o piaţă
reglementată sau într-un sistem multifuncţional de tranzacţionare ..................... 77
§23. Antecontractul de vânzare-cumpărare de acţiuni tranzacţionate .............. 77
Secţiunea a 6-a. Capacitatea de a încheia contractul de vânzare-cumpărare
de instrumente financiare. ................................................................................... 79
§24. Aspecte cu caracter general ...................................................................... 79
§25. Incapacităţi izvorând din dreptul comun. Incapacităţi care vizează
contractul de vânzare-cumpărare în general. Particularităţi privind
vânzarea de acţiuni ................................................................................... 79
§26. Incapacităţi rezultate din norme speciale .................................................. 81
Capitolul IV. Intermediarii ..................................................................................... 84
Secţiunea 1. Noţiunea de intermediar. Instituţia juridică a intermediarului
pe piaţa de capital ............................................................................................... 84
§1. Regimul juridic ........................................................................................... 84
§2. Trăsăturile intermediarilor de servicii financiare ........................................ 84
§3. Autorizarea şi controlul exercitat de C.N.V.M. .......................................... 85
Secţiunea a 2-a. Rolul intermediarilor pe piaţa de capital ..................................... 85
§4. Legătura dintre investitor şi mecanismele pieţei de capital ........................ 85
§5. Funcţiile îndeplinite de intermediari ........................................................... 86
§6. Rolul de administratori – o platformă centralizatoare pentru
determinarea preţurilor ............................................................................... 86
Secţiunea a 3-a. Aspecte privind monopolul prestării serviciilor
de investiţii financiare ......................................................................................... 86
§7. Monopolul intermediarilor.......................................................................... 86
§8. Sancţiunea nerespectării monopolului intermediarilor ............................... 87
§9. Excepţii de la monopolul intermediarilor ................................................... 87
Secţiunea a 4-a. Societăţile de servicii de investiţii financiare ............................. 88
§10. Regim juridic ............................................................................................ 88
§11. Excepţii ..................................................................................................... 88
§12. Obiectul de activitate ................................................................................ 88
VIII Dreptul pieţei de capital
§13. Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă .......................................... 89
§14. Acţiunile emise de firmele de investiţii .................................................... 89
§15. Autorizarea activităţii ............................................................................... 89
§16. Autorizarea de către C.N.V.M. ................................................................. 90
§17. Structura organizatorică ............................................................................ 90
§18. Consiliul de administraţie. Interdicţii ....................................................... 90
§19. Controlul intern ......................................................................................... 91
§20. Regimul juridic al acţionarilor .................................................................. 92
§21. Autoritatea administrativă ........................................................................ 92
§22. Restricţii legale ......................................................................................... 93
Secţiunea a 5-a. Servicii de investiţii financiare ................................................... 93
§23. Serviciile de investiţii ............................................................................... 93
Secţiunea a 6-a. Principalele servicii de investiţii financiare ................................ 94
§24. Administrarea pe baze discreţionare a portofoliului ................................. 94
§25. Preluarea, transmiterea şi executarea ordinelor ........................................ 95
§26. Ordinul de bursă ....................................................................................... 95
§27. Obligaţiile intermediarului ........................................................................ 96
§28. Formularul de confirmare a executării ordinelor ...................................... 96
§29. Administrarea portofoliului clienţilor de retail. Obligaţii ......................... 97
§30. Formularul de raportare privind activele clientului .................................. 97
§31. Răspunderea firmei de investiţii ............................................................... 97
§32. Condiţii speciale ....................................................................................... 97
§33. Obligaţia de a executa ordinele în condiţiile cele mai favorabile
pentru client .............................................................................................. 98
§34. Consimţământul prealabil ......................................................................... 98
§35. Subcontractarea. Condiţii ......................................................................... 99
§36. Revizuirea politicii de executare .............................................................. 99
§37. Serviciile de consultanţă ........................................................................... 99
§38. Obligaţiile persoanelor care realizează recomandări de investiţii .......... 100
§39. Prestarea serviciilor de consultanţă şi interesul semnificativ
al autorului recomandării de investiţii .................................................... 101
§40. Obligaţii de informare a publicului ......................................................... 101
§41. Transparenţa persoanelor care prestează servicii de consultanţă
financiară ................................................................................................ 102
§42. Obligaţii trimestriale ............................................................................... 102
Secţiunea a 7-a. Agenţi de bursă şi agenţi delegaţi. Autorizarea agenţilor
de bursă şi a agenţilor delegaţi .......................................................................... 103
§43. Cadru legislativ ....................................................................................... 103
§44. Definiţie. Agent pentru servicii de investiţii financiare .......................... 103
§45. Definiţie. Agent delegat .......................................................................... 104
§46. Delegare .................................................................................................. 104
§47. Interdicţii ................................................................................................ 104
§48. Agent afiliat ............................................................................................ 104
§49. Agenţii delegaţi. Obligaţii. Drepturi ....................................................... 105
§50. Supravegherea agenţilor delegaţi ............................................................ 105
Cuprins IX
§51. Autorizarea agenţilor de servicii de investiţii financiare. Condiţiile
autorizării ............................................................................................... 105
§52. Retragerea autorizaţiei ca urmare a încetării raporturilor de muncă ............ 106
Secţiunea a 8-a. Natura, regimul juridic aplicabil şi efectele contractului
de servicii de investiţii financiare ..................................................................... 107
§53. Natura juridică ........................................................................................ 107
§54. Regimul juridic aplicabil contractului de servicii de investiţii financiare .... 112
§55. Clienţi profesionali, clienţi de retail ....................................................... 113
§56. Obligaţiile firmei de investiţii-comisionar .............................................. 115
§57. Obligaţia generală a firmei de investiţii de executare a mandatului ............ 117
§58. Obligaţiile clientului-investitor ............................................................... 118
§59. Clauzele obligatorii ale contractului de servicii de investiţii
financiare ................................................................................................ 120
§60. Contractul de servicii de investiţii financiare la distanţă ........................ 121
Secţiunea a 9-a. Obligaţia de garantare a firmei de investiţii
împotriva riscurilor ........................................................................................... 122
§61. Capitalul iniţial ....................................................................................... 122
§62. Necesitatea acoperirii riscurilor – obiectivul impunerii
unui nivel minim al capitalului iniţial .................................................... 123
§63. Norme juridice la nivel european ........................................................... 124
§64. Determinarea capitalul iniţial al unei firme de investiţii ........................ 126
Secţiunea a 10-a. Fondul de compensare a investitorilor .................................... 127
Capitolul V. Organismele de plasament colectiv ................................................ 130
Secţiunea 1. Noţiunea şi rolul organismelor de plasament colectiv .................... 130
§1. Definiţie .................................................................................................... 130
§2. Caracterele generale ................................................................................. 130
§3. Rolul ......................................................................................................... 130
§4. Cadrul legislativ european ........................................................................ 131
Secţiunea a 2-a. Societăţile de administrare a investiţiilor .................................. 131
§5. Scopul constituirii ..................................................................................... 131
§6. Societatea de administrare a investiţiilor. Definiţie .................................. 132
§7. Rolul S.A.I. ............................................................................................... 132
§8. Caractere juridice ...................................................................................... 132
§9. Structura S.A.I. ......................................................................................... 133
§10. Supraveghere internă .............................................................................. 133
§11. Obiectul de activitate al societăţii de administrare a investiţiilor ........... 134
§12. Delegarea unor activităţi ......................................................................... 136
§13. Obligaţia generală de garanţie pentru acoperirea riscurilor.
Capitalul iniţial al societăţii de administrare a investiţiilor .................... 136
§14. Autorizarea societăţilor de administrare a investiţiilor ........................... 138
§15. Retragerea autorizaţiei ............................................................................ 139
§16. Regulile prudenţiale pe care trebuie să le respecte S.A.I. ....................... 140
§17. Reguli de conduită .................................................................................. 142
Secţiunea a 3-a. Depozitarul................................................................................ 144
§18. Noţiune ................................................................................................... 144
X Dreptul pieţei de capital
§19. Funcţiile depozitarului ............................................................................ 145
§20. Obligaţiile legale ale depozitarului ......................................................... 145
§21. Contractul dintre societatea de administrare a investiţiilor
şi depozitar ............................................................................................. 146
§22. Efectele contractului de depozitare ......................................................... 146
§23. Delegarea activităţii de depozitare .......................................................... 148
Secţiunea a 4-a. Transparenţa şi publicitatea organismelor de
plasament colectiv ............................................................................................. 149
§24. Prospectul de emisiune ........................................................................... 149
§25. Alte documente ce trebuie publicate ....................................................... 149
Secţiunea a 5-a Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare –
O.P.C.V.M.-uri (O.P.C.-uri deschise) ............................................................... 150
§26. Tipuri de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare .............. 150
§27. Autorizarea ............................................................................................. 151
§28. Reguli privind investiţiile care pot fi realizate de organismele
de plasament colectiv ............................................................................. 151
§29. Regimul juridic aplicabil activităţii O.P.C.V.M. .................................... 154
§30. Emiterea şi răscumpărarea titlurilor de participare ................................. 155
§31. Valoarea de emisiune a titlurilor O.P.C.V.M. ........................................ 156
§32. Fondurile deschise de investiţii .............................................................. 156
§33. Societăţile deschise de investiţii ............................................................. 157
Secţiunea a 6-a. Categorii speciale de O.P.C.V.M.-uri: de tip master
şi de tip feeder ................................................................................................... 158
§34. O.P.C.V.M.-uri de tip feeder .................................................................. 158
§35. O.P.C.V.M.-uri de tip master ................................................................. 159
Secţiunea a 7-a. Alte organisme de plasament colectiv ...................................... 159
§36. Normele de drept aplicabile .................................................................... 159
§37. Tipuri de A.O.P.C. .................................................................................. 159
§38. Obligaţii şi interdicţii legale ................................................................... 161
§39. Fondurile închise de investiţii ................................................................. 161
§40. Societăţile închise de investiţii ............................................................... 163
Capitolul VI. Locul de tranzacţionare. Operatorii de piaţă şi de sistem .......... 164
Secţiunea 1. Locul de tranzacţionare. Aspecte generale ..................................... 164
§1. Noţiunea de „loc de tranzacţionare” ......................................................... 164
§2. Reguli privind locul tranzacţionării instrumentelor financiare ................. 164
§3. Clasificarea pieţelor de instrumente financiare......................................... 165
Secţiunea a 2-a. Pieţele reglementate. Autorizarea pieţelor reglementate .......... 168
§4. Noţiunea de piaţă reglementată ................................................................ 168
§5. Sfera de incidenţă a instituţiei juridice a pieţei reglementate ................... 169
§6. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în materia sferei de
incidenţă a instituţiei juridice a pieţei reglementate. Decizia
Curţii Europene de Justiţie din 22 martie 2012 ......................................... 171
§7. Caracterele juridice ale pieţei reglementate .............................................. 172
§8. Sistemul tehnico-informatic prin intermediul căruia se încheie
tranzacţiile pe piaţa reglementată ............................................................. 173
Cuprins XI
§9. Condiţiile de acces la tranzacţionarea pe piaţa reglementată .................... 174
§10. Operatorul de piaţă – administrator al pieţei reglementate ..................... 174
§11. Autorizarea pieţei reglementate .............................................................. 175
§12. Obligaţiile de raportare ale operatorului pieţei reglementate.................. 176
§13. Segmentele Bursei de Valori Bucureşti – principala piaţă
reglementată din România ...................................................................... 177
§14. Piaţa operaţiunilor speciale şi a ofertelor publice ................................... 181
§15. Piaţa drepturilor ...................................................................................... 183
§16. Condiţiile generale de tranzacţionare stabilite de C.N.V.M.
pentru piaţa de capital din România ....................................................... 184
§17. Regimul juridic al dobândirii calităţii de participant la tranzacţionare
pe piaţa reglementată .............................................................................. 186
Secţiunea a 3-a. Sisteme alternative de tranzacţionare. Noţiune, aprobarea
constituirii, reguli de funcţionare ...................................................................... 187
§18. Noţiune ................................................................................................... 187
§19. Scopul creării sistemelor alternative de tranzacţionare .......................... 187
§20. Aprobarea constituirii şi regulile de funcţionare .................................... 188
§21. Condiţiile de funcţionare ale sistemului alternativ de tranzacţionare ........... 188
Secţiunea a 4-a. Tranzacţiile încheiate în afara pieţelor reglementate sau a
sistemelor multifuncţionale de tranzacţionare .................................................. 192
§22. Tranzacţii ce pot fi încheiate în afara pieţelor reglementate şi ale
sistemelor multifuncţionale de tranzacţionare. ....................................... 192
§23. Pieţele de tip O.T.C. ............................................................................... 192
§24. Internalizatorul sistematic ....................................................................... 193
Capitolul VII. Operaţiuni de piaţă ....................................................................... 195
Secţiunea 1. Ofertele publice – aspecte cu caracter general ................................ 195
§1. Sfera de incidenţă a instituţiei juridice a ofertei publice ........................... 195
§2. Noţiune ..................................................................................................... 195
§3. Caractere juridice ale instituţiei juridice a ofertei publice ........................ 196
Secţiunea a 2-a. Condiţiile ofertei publice de valori mobiliare.
Categoriile de oferte publice ............................................................................. 196
§4. Condiţiile de drept comun ........................................................................ 196
§5. Condiţii specifice ...................................................................................... 197
§6. Categoriile de oferte publice ..................................................................... 197
Secţiunea a 3-a. Prospectul şi documentul de ofertă ........................................... 199
§7. Rolul prospectului/documentului de ofertă ............................................... 199
§8. Procedura aprobării prospectului şi obligaţiile ofertantului ...................... 200
§9. Decizia de aprobare a prospectului/documentului de ofertă publică ........ 201
§10. Nulitatea ofertelor publice derulate fără aprobarea prospectului/
documentului de ofertă ........................................................................... 201
§11. Nulitatea tranzacţiilor efectuate în baza unei oferte publice nule şi
restituirea prestaţiilor ............................................................................. 203
§12. Publicitatea ofertelor publice .................................................................. 204
§13. Informarea publicului cu privire la prospectul/documentul de ofertă .......... 205
XII Dreptul pieţei de capital
§14. Irevocabilitatea ofertei. Momentul la care oferta publică
devine obligatorie ................................................................................... 206
§15. Perioada de derulare a ofertei publice ..................................................... 207
§16. Derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de
tranzacţionare al unui operator de piaţă/ de sistem conform
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 3/2007 .......................................................... 207
Secţiunea a 4-a. Incidente care afectează derularea ofertei publice .................... 209
§17. Revocarea deciziei de aprobare a ofertei publice ................................... 209
§18. Suspendarea ofertei publice şi suspendarea publicităţii
ofertei publice ......................................................................................... 210
§19. Revocarea deciziei de aprobare .............................................................. 212
§20. Anularea deciziei de aprobare ................................................................ 213
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru nerespectarea dispoziţiilor
legale referitoare la oferta publică .................................................................... 214
§21. Cauzele antrenării răspunderii ................................................................ 214
§22. Persoanele responsabile de încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la
prospectul/documentul de ofertă publică ............................................... 215
§23. Răspunderea pentru informaţiile furnizate în rezumatul prospectului ........... 215
§24. Felurile răspunderii ................................................................................. 216
§25. Acţiunea în justiţie .................................................................................. 216
Secţiunea a 6-a. Oferta publică de vânzare ......................................................... 218
§26. Clasificarea ofertelor publice de vânzare ................................................ 218
§27. Elementele definitorii ale ofertelor publice de vânzare .......................... 219
§28. Sfera de aplicare a prevederilor privind ofertele publice de vânzare ...... 220
§29. Aspecte specifice fiecărei categorii de ofertă publică de vânzare.
Oferta publică primară iniţială ............................................................... 221
§30. Oferta publică primară de vânzare propriu-zisă...................................... 224
§31. Oferta publică secundară de vânzare ...................................................... 224
§32. Aspecte specifice privind intermediarul ofertelor publice
de vânzare de valori mobiliare ............................................................... 224
§33. Finalizarea ofertei publice de vânzare .................................................... 225
Secţiunea a 7-a. Activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie ....................... 226
§34. Condiţiile de desfăşurare ale activităţii de solicitare a intenţiei
de investiţie ............................................................................................ 226
Secţiunea a 8-a. Ofertele publice transfrontaliere ............................................... 226
§35. Passportingul – oferta publică/admiterea la tranzacţionare fără
obligaţia aprobării unui prospect ............................................................ 226
§36. Competenţa de aprobare în cazul ofertelor publice de vânzare
transfrontaliere ....................................................................................... 227
§37. Constatarea nerespectării dispoziţiilor legale cu ocazia ofertelor
publice transfrontaliere ........................................................................... 227
Secţiunea a 9-a. Oferta publică de cumpărare ..................................................... 227
§38. Aspecte cu caracter general .................................................................... 227
§39. Noţiunea de ofertă publică. Definiţia ofertei publice de cumpărare ............ 228
§40. Categoriile ofertei publice de cumpărare ................................................ 228
§41. Elementele caracteristice ale ofertei publice de cumpărare .................... 229
Cuprins XIII
§42. Principiile care conturează cadrul juridic al ofertei publice
de cumpărare .......................................................................................... 230
§43. Scopul normelor incidente ofertei publice de cumpărare ....................... 231
§44. Oferta de cumpărare voluntară. Preţul ofertei publice de cumpărare
voluntară ................................................................................................. 232
Secţiunea a 10-a. Oferta publică de preluare obligatorie .................................... 233
§45. Oferta publică de preluare obligatorie – o expresie a principiului
protecţiei investitorilor ........................................................................... 233
§46. Instituţia juridică a controlului ................................................................ 234
§47. Condiţiile în care oferta publică de preluare este obligatorie ................. 235
§48. Obligativitatea ofertelor publice de preluare în cazul controlului
indirect. Structurile piramidale ............................................................... 236
§49. Obligativitatea ofertei publice de preluare în cazul schimbării
indirecte a controlului conform dispoziţiilor Instrucţiunii
C.N.V.M. nr. 3/2009 .............................................................................. 238
§50. Debitorul obligaţiei de a efectua oferta publică ...................................... 239
§51. Sancţiunile nerespectării obligaţiei de a lansa o ofertă publică
de preluare .............................................................................................. 240
§52. Termenul în care trebuie lansată oferta publică obligatorie .................... 242
§53. Preţul ofertei publice obligatorii de preluare. Natura juridică
a preţului ................................................................................................ 242
§54. Modalitatea de determinare a preţului ofertei publice obligatorii
de preluare .............................................................................................. 243
§55. Excepţii de la obligativitatea ofertei publice de preluare ........................ 245
§56. Depăşirea neintenţionată a pragului de control de 33% din totalul
drepturilor de vot .................................................................................... 246
Secţiunea a 11-a. Retragerea acţionarilor dintr-o societate (procedurile
de squeeze out şi de sell out) ............................................................................. 247
§57. Conţinutul dreptului de squeeze out ....................................................... 247
§58. Definiţia şi caracterele contractului încheiat ca urmare a exercitării
dreptului de squeeze out (excludere) ...............................

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie

Titluri de același autor

Created in 0.1120 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.